Contact WhatsApp

Definitie : Carte Tehnica imobil

Cartea tehnica a constructiei reuneste ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea comportarii in timp a constructiei si instalatiilor aferente acesteia si trebuie sa cuprinda toate datele si informatiile necesare pentru identificarea si evaluarea starii tehnice a evolutiei ei in timp.
CUPRINSUL CARTII TEHNICE A CONSTRUCTIEI – conform Anexei nr. 6 la HGR 273/1994 care aproba „Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora”, este urmatorul:
– Centralizatorul cartii tehnice (fisa cu date sintetice privind constructia, borderoul general al dosarelor cu documentatia de baza si copiile borderourilor fiecarui dosar in parte ).

Capitolul „A” – Documentatia privind proiectarea :
– acte referitoare la tema de proiectare si amplasarea constructiei;
– avize care au fundamentat elaborarea proiectului;
– documentatia tehnica a constructiei efectiv realizate ( arhitectura, detalii de executie pentru structura de rezistenta, schemele de instalatii ) , cu toate modificarile aduse pe parcursul excutiei de catre proiectant, constructor sau beneficiar ( investitor ) prin dispozitii de santier sau proiecte modificatoare;
– breviarele de calcul pe specialitati;
– indicarea distincta a diferentelor fata de proiectele tehnice si detaliile de executie initiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferente;
– caietele de sarcini privind executia lucrarilor.

Capitolul „B” – Documentatia privind executia:
– autorizatia de construire ( inclusiv planurile-anexa vizate spre neschimbare );
– procesul verbal de predare a amplasamentului si reperul de nivelment general ;
– procesele verbale de receptie a terenului de fundare, a fundatiilor, a structurii de rezistenta si a lucrarilor ascunse, procesele verbale de admitere a fazelor determinante ale executiei;
– in situatia cand executia lucrarilor de construire nu a fost urmarita de un diriginte de santier atestat si nu s-au incheiat procesele verbale pentru fazele determinante si lucrarile ascunse, comisia pentru receptia lucrarilor va solicita elaborare unei expertize tehnice care sa ateste calitatea executiei; dupa caz expertiza tehnica va preciza solutiile de remediere care se impun si va cuprinde procesele verbale care sa certifice executare intocmai a acestora;
– certificatele de calitate , condica de betoane, rezultatul incercarilor de rezistenta, ale betoanelor, certificatele de calitate pentru materialele puse in opera, registrul proceselor verbale de lucrari ascunse, notele de constatare,ale autoritatilor de control, registul de dispozitii si note de santier, jurnalul principalelor evenimente ( inundatii, seisme, temperature excesive, etc.), caietele de atasament s.a.
– procesele verbale privind montarea instalatiilor de masurare prevazure prin proiectul de urmarire in timp a comportarii constructiei,inclusive citirile initiale de la care incep masuratorile(daca este cazul).-expertiza tehnica,verificari de teren sau cercetari suplimentare,necesare ca urmare a unor accidente tehnice sau a unor greseli tehnice(daca este cazul);

Capitolul „C” – Documentatia privind receptia lucrarilor executate:
– procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor si cel final;
– alte acte incheiate ca urmare a cererilor comisiilor de receptie privind verificari sau cercetari suplimentare,cu indicarea rezultatelor acestora si a modului de rezolvare.

Capitolul „D” – Documentatia privind urmarirea comportarii constructiei in exploatare si interventiile in timp:
– prevederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei,instructiunile de exploatare si intretinere,lista prescriptiilor tehnice de baza care trebuie respectate pe timpul exploatarii constructiei;
– proiectele de modificare a constructiei dupa receptia finala(cand este cazul);
– acte de constatare a eventualelor deficiente aparute dupa receptia finala si masurile de interventie luate;
– procese verbale de predare-primire a constructiei la schimbarea proprietarului;