Contact WhatsApp

ORDONANTA nr.63 din 30 august 2001 privind înfiintarea

Inspectoratului de Stat în Constructii – I.S.C.

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr.324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul României adopta prezenta ordonanta.
Art. 1. – (1) Se înfiinteaza Inspectoratul de Stat în Constructii – I.S.C., institutie publica cu personalitate juridica în subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reoraganizarea Inspectoratului de stat în constructii din structura Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(2) Inspectoratul de Stat în Constructii – I.S.C. este organismul tehnic specializat desemnat sa exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism si a regimului de autorizare a constructiilor, precum si la aplicarea unitara a prevederilor legale în domeniul calitatii în constructii.
(3) Inspectoratul de Stat în Constructii – I.S.C. are în structura sa organizatorica inspectoratele teritoriale în constructii, unitati fara personalitate juridica.
Art. 2. – Patrimoniul Inspectoratului de Stat în Constructii – I.S.C. se constituie prin preluarea activului si pasivului inspectoratelor în constructii judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si ale Inspectoratului de stat în constructii din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
Art. 3. – Sediul Inspectoratului de Stat în Constructii I.S.C. poate fi schimbat prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
Art. 4. – (1) Inspectoratul de Stat în Constructii I.S.C. se finanteaza integral din venituri extrabugetare. (2) Fondurile necesare Inspectoratului de Stat în Constructii – I.S.C. pentru îndeplinirea atributiilor,
inclusiv calculul si virarea sumelor, se asigura potrivit prevederilor art. 40 alin. 1 din Legea nr.
10/1995 privind calitatea în constructii. Din cota de 0,70% Inspectoratul de Stat în Constructii – I.S.C.
vireaza 30% Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei în contul deschis pentru elaborarea reglementarilor tehnice si reglementarilor pentru urbanism.
(3) Inspectoratul de Stat în Constructii – I.S.C. este obligat sa participe la toate fazele determinante stabilite prin proiect si acceptate de inspectoratele teritoriale în constructii.
(4) Inspectoratul de Stat în Constructii – I.S.C. se finanteaza si din sumele obtinute din efectuarea de prestatii si servicii specifice, pe baza de tarife stabilite de consiliul de conducere si aprobate de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, precum si din alte surse prevazute de legislatia în vigoare.
Art. 5. – (1) Conducerea Inspectoratului de Stat în Constructii – I.S.C. revine unui consiliu de conducere compus din 5-7 persoane.
(2) Conducerea executiva a Inspectoratului de Stat în Constructii – I.S.C. este asigurata de inspectorul general de stat, care este si presedintele consiliului de conducere.
(3) Presedintele si membrii consiliului de conducere se numesc si se revoca prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
(4) Salarizarea inspectorului general de stat si indemnizatiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.
Art. 6. – (1) Personalul salariat din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei care îsi desfasoara activitatea în cadrul directiei generale Inspectoratul de stat în constructii este considerat transferat în cadrul institutiei publice nou-înfiintate, începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonante.
(2) Salarizarea personalului se face potrivit reglementarilor stabilite pentru institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare.
(3) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
(4) Personalul transferat beneficiaza de salariile si de drepturile avute anterior pâna la încheierea contractului colectiv de munca al personalului de la Inspectoratul de Stat în Constructii – I.S.C., precum si de alte drepturi prevazute în legislatia în vigoare.
(5) Contractul colectiv de munca va fi negociat conform legii si va fi înregistrat la directia de munca si solidaritate sociala în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante.
Art. 7. – Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii – I.S.C., cuprinzând atributiile generale si specifice ale Inspectoratului de Stat în Constructii – I.S.C. si ale inspectoratelor teritoriale în constructii, precum si structura organizatorica a Inspectoratului de Stat în Constructii – I.S.C., normarea parcului auto si a consumului de carburanti se aproba prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei în termen de 15 zile de la data publicarii prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 8. – Hotarârea Guvernului nr.3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor
Publice, Transporturilor si Locuintei se modifica în mod corespunzator.
Art. 9. – (1) Prezenta ordonanta intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii ei în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Pâna la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, prin hotarâre a Guvernului se va actualiza valoarea patrimoniului Inspectoratului de stat în constructii din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pe baza datelor din balantele contabile încheiate la 30 iunie 2001.
PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASE