Contact WhatsApp

Legea Nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

*) Republicata Republicata, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001 si Legea nr. 401/2003 privind autorizarea executarii constructiilor MODIFICARE NEPUBLICATA ÎN MONITORUL OFICIAL

CAP. 1 Autorizarea executarii lucrarilor de constructii
ART. 1 – (1) Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare. Autorizatia de construire sau de desfiintare se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil – teren si/sau constructii – ori a altui act care confera dreptul de construire sau de desfiintare, în conditiile prezentei legi.
(2) Constructiile civile, industriale, inclusiv cele pentru sustinerea instalatilor si utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, emisa în conditiile prezentei legi, si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor.
ART. 2 – (1) Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.
(2) Autorizatia de construire se emite în temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate potrivit legii.
(3) Autorizatiile de construire pentru retele magistrale, cai de comunicatie, amenajari pentru îmbunatatiri funciare, retele de telecomunicatii ori alte lucrari de infrastructura, care se executa în extravilanul localitatilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate si aprobate potrivit legii.
(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizatii de construire si fara documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, pentru:
a) lucrari de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare si de conservare a cladirilor de orice fel, cu conditia mentinerii aceleiasi functiuni, a suprafetei construite la sol si a volumetriei acestora;
b) lucrari de reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare si altele asemenea, fara modificarea traseului si, dupa caz, a functionalitatii acestora;
c) lucrari de reparare privind împrejmuiri, mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri si gradini publice, piete pietonale si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
d) lucrari de cercetare si de prospectare a terenurilor – foraje si excavari -, necesare în vederea efectuarii studiilor geotehnice, exploatarilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari;
e) organizarea de tabere de corturi.
ART. 3 – Autorizatia de construire se elibereaza pentru:
a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 8;
b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;
c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind cai de comunicatie, inclusiv lucrari de arta, retele si dotari tehnico-edilitare, lucrari hidrotehnice, amenajari de albii, lucrari de îmbunatatiri funciare, lucrari de instalatii de infrastructura, noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente;
d) împrejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;
e) lucrari de foraje si excavari necesare în vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari de suprafata sau subterane;
f) lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizarii executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;
g) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;
h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate în extravilan;
i) cimitire – noi si extinderi.
ART. 4 – (1) Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari, dupa cum urmeaza:
a) de presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor, pentru:
1. investitiile care se aproba de Guvern;
2. investitiile care se realizeaza în extravilanul comunelor, inclusiv anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole mai mari de 50 m2;
3. investitiile care se amplaseaza pe terenuri care depasesc limita unei unitati administrativ- teritoriale;
4. lucrari la constructii reprezentând monumente istorice, inclusiv la zonele lor de protectie, aflate în teritoriul administrativ al judetului, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii si Cultelor;
b) de primarii municipiilor sau oraselor, pentru constructiile si lucrarile de orice fel din intravilanul si din extravilanul acestora, cu exceptia celor prevazute la lit. a);
c) de primarul general al municipiului Bucuresti, cu avizul primarilor de sectoare, pentru:
1. investitii care se amplaseaza pe terenuri care depasesc limita administrativ-teritorialaa unui sector si cele care se realizeaza în extravilan;
2. lucrari la constructii reprezentând monumente istorice, cu avizul prealabil al Ministerului Culturii si
Cultelor;
3. lucrari de modernizari, reabilitari, extinderi de retele edilitare municipale, de transport si de distributie pentru apa/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicatii – inclusiv fibra optica, precum si lucrari de modernizari si/sau reabilitari de strazi;
d) de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru toate categoriile de constructii si amenajari urbanistice din cadrul sectoarelor, cu exceptia celor prevazute la lit. a) pct. 1 si 2 si la lit. c);
e) de primarii comunelor, pentru locuinte individuale si anexele gospodaresti ale acestora, precum si cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judetene, pentru celelalte constructii si lucrari execuate în intravilanul localitatilor, cu exceptia celor prevazute la lit. a).
ART. 41 – (1) În vederea simplificarii procedurii de autorizare emitentul autorizatiei are obligatia sa organizeze structuri de specialitate, în vederea emiterii acordului unic, respectiv a obtinerii, în numele solicitantului, a avizelor legale necesare autorizarii, pentru:
a) racordarea la retelele de utilitati în conditiile impuse de caracteristicile si amplasamentul retelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament;
b) racordarea la reteaua cailor de comunicatii;
c) prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, precum si protectia mediului si a sanatatii populatiei;
(2) Pentru asigurarea functionarii structurilor de specialitate consiliile judetene si locale pot stabili taxe pe tipuri de lucrari, în raport cu numarul de avize necesare, în conditiile legii.
ART. 5 – (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile prevazute la art. 4, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie îndeplinite în functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzând avizele si acordurile legale, necesare în vederea autorizarii.
(2) Certificatul de urbanism se emite de autoritatile prevazute la art. 4, abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii, si se elibereaza solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrarii cererii, mentionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
(3) Certificatul de urbanism se semneaza de catre presedintele consiliului judetean sau de primar, dupa caz, de secretar si de arhitectul-sef sau de catre persoana cu responsabilitate în domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.
(4) În vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitantul – orice persoana fizica sau juridica interesata – se va adresa autoritatilor prevazute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism, cât si elementele care definesc scopul solicitarii.
(5) Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.
(6) Certificatul de urbanism se emite, potrivit legii, si în vederea concesionarii de terenuri, a adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice în faza „Studiu de fezabilitate” si pentru cereri în justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara atunci când operatiunile respective au ca obiect împarteli ori comasari de parcele solicitate în scopul realizarii de lucrari de constructii, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil. Operatiunile juridice mentionate se efectuaza numai în certificatul de urbanism, iar nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu nulitatea actului.
ART. 6 – (1) Autorizatia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la data înregistrarii cererii, pe baza documentatiei depuse la autoritatile prevazute la art. 4, care va cuprinde:
a) certificatul de urbanism;
b) dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor;
c) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
d) avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;
e) dovada privind achitarea taxelor legale.
(2) Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii este extras din proiectul tehnic si se elaboreaza în conformitate cu continutul-cadru prevazut în anexa nr. 1, în concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta, si se întocmeste, se semneaza si se verifica, potrivit legii.
(3) În situatia depunerii unei documentatii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului în termen de 5 zile de la data înregistrarii, cu mentionarea în scris a elementelor necesare în vederea completarii acesteia.
(4) Executarea lucrarilor de constructii se poate face numai pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie.
(5) Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire stabileste o perioada de valabilitate de cel mult
12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este obligat sa înceapa lucrarile. În aceasta situatie, valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, în conformitate cu proiectul tehnic.
(6) Neînceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire. În situatia în care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism.
(61) Prin exceptie de la prevederile alin. (6), în cazul justificat în care lucrarile de constructii nu pot fi începute ori nu pot fi executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei cu cel putin 15 zile înaintea expirarii acesteia. Prelungirea valabilitatii autorizatiei se poate acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni.
(7) Investitorul are obligatia sa înstiinteze autoritatea emitenta a autorizatiei de construire, precum si inspectoratul teritorial în constructii asupra datei la care vor începe lucrarile autorizate. În caz contrar, daca constatarea faptei de începere a lucrarilor fara înstiintare s-a facut în termenul de valabilitate a autorizatiei, data începerii lucrarilor se considera ca fiind ziua urmatoare datei de emitere a autorizatiei.
(8) O data cu depunerea cererii de emitere a autorizatiei de construire solicitantul are obligatia sa prezinte o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca imobilul – teren si/sau constructii – nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecatoresti. În caz contrar documentatia se restituie solicitantului, care o va depune spre autorizare numai dupa solutionarea definitiva în instanta a litigiului.
(9) În conditiile prezentei legi nu se emit autorizatii provizorii.
(10) Autorizatiile de construire/desfiintare se emit numai pe baza unei documentatii complete, în conformitate cu continutul-cadru prevazut în anexa nr. 1, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. 13.
(11) Autorizatia de construire se semneaza de presedintele consiliului judetean sau de primar, dupa caz, de secretar si de arhitectul-sef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizatiilor revenind semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.
(12) Valabilitatea autorizatiei se mentine în cazul schimbarii investitorului, înaintea finalizarii lucrarilor, cu conditia respectarii prevederilor acesteia si a transcrierii actelor care confera dreptul de construire.
(121) În situatia în care în timpul executiei lucrarilor, si numai în perioada de valabilitate a autorizatiei de construire, survin modificari de tema privind constructia autorizata, care conduc la necesitatea modificarii acesteia, titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie, potrivit legii. Pentru obtinerea noii autorizatii de construire solicitantul va depune o documentatie, elaborata cu conditia încadrarii noilor propuneri în prevederile documentatiilor de urbanism aprobate si numai în limitele avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia initiala. Nu este necesara emiterea unui nou certificat de urbanism.
(13) Autorizatia de construire pentru lucrarile de interventie de prima necesitate în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitati ori alte evenimente cu caracter exceptional, inclusiv la constructiile
prevazute la art. 3 lit. b), se emite imediat de catre autoritatea administratiei publice abilitata, conform legii, urmând ca documentatia legala necesara sa fie definitivata pe parcursul sau la încheierea executarii lucrarilor, cu respectarea avizelor legale.
(14) Primariile pot dezafecta constructiile, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale, aflate în stare avansata de degradare si care pun în pericol siguranta publica, cu exceptia constructiilor monument istoric, pe baza de autorizatie de desfiintare emisa în conditiile alin. (13), cu obligatia de a se întocmi documentatii specifice în conformitate cu prevederile cuprinse în anexa nr. 1.
(15) Taxa de autorizare se calculeaza potrivit legii, pe baza declaratiei solicitantului si în conformitate cu prevederile proiectului tehnic prezentat pentru autorizare, dupa caz, în functie de suprafata desfasurata a constructiilor cu destinatia de locuinta si a anexelor gospodaresti ori pe baza devizului general al investitiei.
(151) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire se calculeaza potrivit legii.
(16) Taxa pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire se calculeaza la 30% din valoarea initiala a taxei de autorizare.
(17) Institutiile abilitate prin lege sa emita avize si acorduri în vederea autorizarii lucrarilor de constructii, altele decât cele prevazute la art. 41 alin. (1), au obligatia emiterii acestora în termen de maximum 15 zile de la data înregistrarii cererii/documentatiei, dupa caz, direct structurilor organizate de consiliile judetene si locale sau, dupa caz, solicitantului.
ART. 61 – (1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea – partiala sau totala – a constructiilor si instalatiilor aferente, a instalatiilor si utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de constructii de sustinere a acestora, închiderea de cariere si exploatari de suprafata si subterane, precum si a oricaror amenajari se face numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute în prealabil de la autoritatile prevazute la art. 4.
(2) Autorizatia de desfiintare se emite în aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu exceptiile prevazute la art. 8.
ART. 62 – (1) Proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si proiectele tehnice, pe baza carora se întocmesc acestea, se elaboreaza de colective tehnice de specialitate, se însusesc si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai din domeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor pentru constructii, astfel:
a) de arhitect cu diploma recunoscuta de statul român, pentru proiectarea partii de arhitectura pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si a celor subterane;
b) de ingineri constructori si de instalatii, cu diploma recunoscuta de statul român, pentru partile de inginerie în domeniile specifice, pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si subterane, precum si la instalatiile aferente acestora;
c) de conductor arhitect, urbanist si/sau de subinginer de constructii, cu diploma recunoscuta de statul român, pentru cladiri de importanta redusa si aflate în afara zonelor protejate, stabilite conform legii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru documentatia de executie.
(3) Semnarea documentatiilor de catre persoanele prevazute la alin. (1) angajeaza raspunderea acestora în conditiile legii.
ART. 7 – (1) Pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii în zonele asupra carora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protectie prevazut în planurile de amenajare a teritoriului si în documentatiile de urbanism aprobate, se va proceda dupa cum urmeaza:
a) în ansamblurile de arhitectura, în rezervatiile de arhitectura si de urbanism, în cazul siturilor arheologice, al parcurilor si gradinilor monument istoric, cuprinse în listele aprobate potrivit legii, precum si în cazul lucrarilor de orice natura în zonele de protectie a monumentelor, solicitantul va obtine avizul comun al Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, potrivit competentelor specifice;
b) în cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor monumente istorice, pe lânga avizul Ministerului Culturii si Cultelor se vor obtine avizele specifice cerintelor de calitate a constructiilor, potrivit prevederilor legale;
c) în zonele naturale protejate, stabilite potrivit legii, în zonele de siguranta si protectie ale amenajarilor hidrotehnice de interes public, precum si în alte arii protejate solicitantul va obtine avizul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;
d) în zonele de siguranta si de protectie ale infrastructurilor de transport de interes public, precum si în zonele aferente construirii cailor de comunicatie, stabilite prin documentatiile de amenajare a teritoriului si/sau de urbanism, se va obtine si autorizatia Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, conform prevederilor legale;
e) în zonele unde s-a instituit alt tip de restrictie solicitantul va obtine avizul organismelor competente.”
ART. 8 – (1) Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor si ale instalatiilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora:
a) reparatii la împrejmuiri, acoperisuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;
b) reparatii si înlocuiri de tâmplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tâmplariei;
c) reparatii si înlocuiri de sobe de încalzit;
d) zugraveli si vopsitorii interioare;
e) zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor;
f) reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, în limitele proprietatii, montarea sistemelor locale de încalzire si preparare a apei calde menajere cu cazane omologate, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;
g) reparatii si înlocuiri la pardoseli;
h) reparatii si înlocuiri la finisaje interioare si exterioare – tencuieli, placaje, altele asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;
i) lucrari de întretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;
j) lucrari de investigare, cercetare si expertizare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor prevazute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale, dupa caz;
k) lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate în afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;
l) lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului.
(2) Se pot executa fara autorizatie de construire si lucrari pentru amplasarea de tonete, pupitre acoperite sau închise, destinate comercializarii si difuzarii presei, cartilor si florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fara fundatii si platforme, precum si fara racorduri si/sau bransamente la utilitatile urbane, cu exceptia energiei electrice.
(3) Daca lucrarile prevazute la alin. (1), cu exceptia celor prevazute la lit. e) si j), se executa la constructiile mentionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizatiei de construire.
ART. 9 – Abrogat prin Legea nr. 453/2001
ART. 91 – (1) Autorizatiile de construire sau de desfiintare, emise cu încalcarea prevederilor legale, pot fi anulate de catre instantele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizatiilor de construire sau de desfiintare poate fi ceruta, în conditiile legii, si de catre prefect, inclusiv la sesizarea expresa a organelor de control ale Inspectoratului de Stat în Constructii.
(2) Prin introducerea actiunii autorizatia de construire sau de desfiintare se suspenda de drept si, pe cale de consecinta, instanta va dispune oprirea lucrarilor pâna la solutionarea în fond a cauzei.
CAP. 2 Concesionarea terenurilor pentru constructii
ART. 10 – (1) Terenurile apartinând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licitatie publica, potrivit legii, în conditiile respectarii prevederilor documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizarii de catre titular a constructiei.
(2) Terenurile apartinând domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se pot concesiona numai în vederea realizarii de constructii sau de obiective de uz si/sau de interes public, cu respectarea documentatiilor de urbanism aprobate potrivit legii.
(3) Concesionarea se face pe baza de oferte prezentate de catre solicitanti, cu respectarea prevederilor legale, urmarindu-se valorificarea superioara a potentialului terenului.
ART. 11 – Pâna la reglementarea prin lege a situatiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de constructii, aflate în administrarea consiliilor locale si care pot fi revendicate de fostii proprietari.
ART. 12 – Prin exceptie de la prevederile art. 10 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona fara licitatie publica, cu plata taxei de redeventa stabilite potrivit legii, ori pot fi date în folosinta pe termen limitat, dupa caz, în urmatoarele situatii:
a) pentru realizarea de obiective de utilitate publica sau de binefacere, cu caracter social, fara scop lucrativ, altele decât cele care se realizeaza de catre colectivitatile locale pe terenurile acestora;
b) pentru realizarea de locuinte de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, potrivit legii;
c) pentru realizarea de locuinte pentru tineri pâna la împlinirea vârstei de 35 de ani;
d) pentru stramutarea gospodariilor afectate de dezastre, potrivit legii;
e) pentru extinderea constructiilor pe terenuri alaturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia;
f) pentru lucrari de protejare ori de punere în valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, cu avizul comun al Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, atunci când terenul se afla în zona de protectie a acestora.
ART. 13 – (1) Terenurile prevazute la art. 10, ce fac obiectul licitatiei, se aduc la cunostinta publica de catre primarii unitatilor administrativ-teritoriala unde sunt situate, printr-o publicatie afisata la sediul acestora si tiparita în cel putin doua ziare de larga circulatie, cu minimum 20 de zile înainte de data licitatiei.
(2) Publicatiile privind licitatia vor cuprinde data si locul desfasurarii acesteia, suprafata si destinatia terenului, stabilite prin documentatiile de urbanism, precum si taxa anuala minimala de redeventa.
(3) Oferta solicitantilor va fi însotita de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate, dupa caz, cuprinzând în mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea functionalitatii si a capacitatii constructiei, a gradului de ocupare a terenului, precum si a celorlalte elemente cuprinse în certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decât oferte care corespund prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii.
(4) Licitatia se efectueaza, în conditiile legii, de comisiile instituite în acest scop, prin hotarâre a consiliilor locale si/sau judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în conformitate cu competentele de autorizare stabilite la art. 4. Comisiile functioneaza la sediul consiliilor locale în a caror raza administrativ-teritoriala sunt situate terenurile.
ART. 14 – Limita minima a pretului concesiunii se stabileste, dupa caz, prin hotarârea consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, astfel încât sa asigure recuperarea în 25 de ani a pretului de vânzare al terenului, în conditii de piata, la care se adauga costul lucrarilor de infrastructura aferente.
ART. 15 – Terenurile prevazute la art. 10, ce se concesioneaza pentru realizarea de locuinte si spatii construite asociate acestora, în functie de prevederile regulamentelor locale de urbanism, aprobate potrivit legii, vor avea urmatoarele suprafete:
a) în localitati urbane:
– pâna la 450 mp pentru un apartament într-o cladire cu parter sau parter si etaj;
– pâna la 300 mp pentru un apartament într-o cladire cu parter si etaj, cu 2 apartamente;
– pâna la 250 mp pentru un apartament, în cazul cladirilor cu parter si mai multe etaje, având cel mult
6 apartamente;
– pentru cladirile cu mai mult de 6 apartamente; suprafata de teren va fi stabilita potrivit documentatiilor de urbanism;
b) în localitati rurale, inclusiv în cele 23 de localitati declarate orase potrivit Legii nr. 2/1989 si mentinute prin Decretul-lege nr. 38/1990, pâna la 1.000 mp pentru o locuinta.
ART. 16 – Pentru realizarea unei case de vacanta se poate concesiona un teren în suprafata de pâna la
250 mp.
ART. 17 – Împotriva licitatiei, pâna la momentul adjudecarii, se va putea face contestatie, de catre orice persoana interesata, la judecatoria în a carei raza teritoriala are loc licitatia. Contestatia suspenda desfasurarea licitatiei pâna la solutionarea sa definitiva.
ART. 18 – Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitatiei sau a hotarârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru situatiile prevazute la art. 12, se va încheia actul de concesiune, care se va înregistra de catre concesionar în evidentele de publicitate imobiliara, în termen de 10 zile de la data adjudecarii sau emiterii hotarârii.
ART. 19 – Concesionarea terenurilor prevazute la art. 10 – 16 se face în conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilita de catre consiliile locale, consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, în functie de prevederile documentatiilor de urbanism si de natura constructiei.
ART. 20 – (1) Intravilanul localitatilor se stabileste prin planurile generale de urbanism – PUG -, aprobate potrivit legii.
(2) Ulterior aprobarii Planului General de Urbanism – PUG – pot fi introduse în intravilanul localitatilor si unele terenuri din extravilan, numai în conditii temeinic fundamentate pe baza de planuri urbanistice zonale – PUZ -, aprobate potrivit legii.
(3) Terenurile destinate construirii se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, potrivit legii.
(4) abrogat prin Legea nr. 201/2003. CAP. 3 Raspunderi si sanctiuni
ART. 21 – 1) Constituie infractiuni urmatoarele fapte:
a) executarea, fara autorizatie de construire sau de desfiintare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrarilor prevazute laart. 3 lit. b);
b) continuarea executarii lucrarilor dupa dispunerea opririi acestora de catre organele de control;
c) întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum si a proiectelor pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii pentru alte specialitati decât cele certificate prin diploma universitara, în conditiile prevazute la art. 6^2.
(2) Infractiunile prevazute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 1.000.000 lei la 50.000.000 lei.”
ART. 22 – În cazul savârsirii faptelor prevazute la art. 21, organele de control prevazute de prezenta lege, care au constatat fapta, sunt obligate sa sesizeze organele de urmarire penala.”
ART. 23 – (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:
a) executarea sau desfiintarea, totala ori partiala, fara autorizatie a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor mentionate la lit. b), de catre investitor si executant;
b) executarea sau desfiintarea, cu nerespectarea prevederilor autorizatiei si a proiectului tehnic, a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor prevazute la lit. b), de catre investitor si executant;
c) aprobarea furnizarii de utilitati urbane, ca urmare a executarii de lucrari de bransamente si racorduri la retele pentru constructii noi neautorizate;
d) mentinerea dupa expirarea termenului prevazut prin autorizatie sau dupa terminarea lucrarilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri fata de cele prevazute în autorizatie a constructiilor, lucrarilor si amenajarilor cu caracter provizoriu;
e) neaducerea terenului la starea initiala de catre investitor, dupa terminarea lucrarilor prevazute la art. 3 lit. c), precum si nerealizarea lucrarilor de curatare, amenajare ori degajare, dupa caz, a amplasamentului si/sau a terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata executiei, odata cu încheierea lucrarilor de baza;
f) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate;
g) neanuntarea datei începerii lucrarilor de constructii autorizate, în conformitate cu prevederile art.
6 alin. (7), precum si depasirea termenului legal prevazut la art. 6 alin. (1);
h) emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu contin lista cuprinzând avizele si acordurile legale necesare în raport cu obiectivul de investitii, sau eliberarea acestora cu depasirea termenului legal;
i) emiterea de autorizatii de construire/desfiintare:
– în lipsa unui drept real asupra imobilului, care sa confere dreptul de a solicita autorizatia de construire/desfiintare;
– în lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;
– în baza unor documentatii incomplete sau elaborate în neconcordanta cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale continutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care nu contin avizele si acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;
– în lipsa expertizei tehnice privind punerea în siguranta a întregii constructii, în cazul lucrarilor de consolidare;
– în baza altor documente decât cele cerute prin prezenta lege;
j) neorganizarea si neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea executarii lucrarilor de constructii de catre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si al primariilor, în unitatile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) si (21), precum si neurmarirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii, potrivit dispozitiilor art. 251 alin. (3);
k) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii la controlul anterior;
l) refuzul sau obstructionarea sub orice forma a accesului persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la documentele prevazute la art. 291 alin. (7);
m) depasirea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor si acordurilor necesare în vederea autorizarii lucrarilor de constructii, conform prevederilor art. 6 alin. (17).
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1), savârsite de persoane fizice sau juridice, se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:
– de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele de la lit. a);
– de la 30.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la lit. f);
– de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, cele de la lit. c);
– de la 20.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la lit. b), d) si e);
– de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele de la lit. h) si i);
– de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei, cele de la lit. j) si k);
– de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, cele de la lit. l) si m);
– de 10.000.000 lei, cele de la lit. g).
(3) Cuantumul amenzilor se actualizeaza anual prin hotarâre a Guvernului.
(4) Sanctiunea amenzii poate fi aplicata si reprezentantului persoanei juridice.
(5) Sanctiunea amenzii pentru faptele prevazute la alin. (1) lit. h) si i) se aplica functionarilor publici responsabili de verificarea documentatiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire sau de desfiintare, precum si semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.
ART. 24 – (1) Organele de control ale consiliilor judetene si ale primariilor au obligatia de a urmari respectarea disciplinei în domeniul autorizarii executarii lucrarilor în constructii în cadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale, potrivit competentelor de emitere a autorizatiilor de construire/desfiintare.
(2) Contraventiile prevazute la art. 23 alin. (1), cu exceptia celor de la lit. h) – m), se constata si se sanctioneaza de catre organele de control ale consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, pentru faptele savârsite în unitatea lor administrativ- teritoriala sau, dupa caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit competentelor de emitere a autorizatiilor de construire/desfiintare;
(21) Contraventiile prevazute la art. 23 alin. (1) lit. h), i) si j) se constata si se sanctioneaza de catre organele de control ale consiliului judetean, pentru faptele savârsite pe teritoriul judetului respectiv, si dupa caz, de catre cele ale municipiului Bucuresti;
(3) Procesele-verbale de constatare a contraventiilor, încheiate de organele de control ale administratiei publice locale, se înainteaza, în vederea aplicarii sanctiunii, sefului compartimentului care coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism sau, dupa caz, presedintelui consiliului judetean ori primarului unitatii administrativ-teritoriale în a carei raza s-a savârsit contraventia.
(4) Contraventiile privind executarea sau desfiintarea constructiilor fara autorizatii, prevazute la art.
23 alin. (1) lit. a), c) si e), pot fi constatate si de organele de politie. Procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite de îndata autoritatii administratiei publice pe teritoriul careia s-a savârsit contraventia, care va aplica sanctiunea potrivit legii.”
ART. 25 – (1) O data cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevazute la art. 23 alin. (1) lit. a) si b) se dispune oprirea executarii lucrarilor, precum si, dupa caz, luarea masurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizatiei sau de desfiintare a lucrarilor executate fara autorizatie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contraventiei.
(2) Decizia mentinerii sau a desfiintarii constructiilor realizate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de catre autoritatea administratiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice si a regulamentelor aferente, avizate si aprobate în conditiile legii, sau, dupa caz, de instanta. Pentru lucrari ce se executa la cladirile prevazute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii si Cultelor.
(3) Masura desfiintarii constructiilor se aplica si în situatia în care, la expirarea termenului de intrare în legalitate stabilit în procesul-verbal de constatare a contraventiei, contravenientul nu a obtinut autorizatia necesara.”
ART. 251 – (1) Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii se exercita de Inspectoratul de Stat în Constructii, pe întregul teritoriu al tarii, si de inspectoratele teritoriale ale acestuia, care dispun masurile si sanctiunile prevazute de prezenta lege.
(2) Inspectoratul de Stat în Constructii si inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executarii lucrarilor de construire sau de desfiintare, dupa caz, atunci când constata ca acestea se realizeaza cu încalcarea dispozitiilor legale, a cerintelor privind asigurarea calitatii în constructii, fara proiect tehnic ori pe baza unor autorizatii nelegal emise.
(3) Inspectoratul de Stat în Constructii si inspectoratele teritoriale încunostinteaza autoritatea administratiei publice pe teritoriul careia s-a efectuat controlul asupra constatarilor si masurilor dispuse. În aceasta situatie organele de control ale consiliilor judetene sau locale, dupa caz, au obligatia sa urmareasca modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii.
ART. 252 – (1) Cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se suporta de catre investitori, în valoare echivalenta cu o cota de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate, cu exceptia celor prevazute la art. 3 lit. b) si a lacasurilor de cult.
(2) Virarea sumelor stabilite conform dispozitiilor alin. (1) se face în contul inspectoratelor teritoriale în constructii, judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, o data cu transmiterea înstiintarii privind data începerii lucrarilor, astfel cum se prevede la art. 6alin. (7). Întârzierea la plata a cotei prevazute la alin. (1) se penalizeaza cu 0,15% pe zi de întârziere, fara a se depasi suma datorata. Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza în anul urmator si au aceeasi destinatie.
(3) Cota stabilita la alin. (1) se aplica si diferentelor rezultate din actualizarea valorii lucrarilor autorizate, care se face o data cu receptia la terminarea lucrarilor.
ART. 26 – Dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzile prevazute la art. 23 se prescrie în termen de 2 ani de la data savârsirii faptei.
ART. 27 – (1) În cazul în care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrarilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 25 alin. (1), organul care a aplicat sanctiunea va sesiza instantele judecatoresti pentru a dispune, dupa caz:
a) încadrarea lucrarilor în prevederile autorizatiei;
b) desfiintarea constructiilor realizate nelegal.
(2) În cazul admiterii cererii, instanta va stabili termenele limita de executare a masurilor prevazute la alin. (1).
(3) În cazul nerespectarii termenelor limita stabilite, masurile dispuse de instanta, în conformitate cu prevederile alin. (2), se vor aduce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de politie, cheltuielile urmând sa fie suportate de catre persoanele vinovate.
(4) În situatiile prevazute la art. 21 organele de control vor putea cere instantei sa dispuna, prin hotarârea de condamnare, masurile mentionate la alin. (1). Organele de control pot cere organelor de urmarire penala sesizate si, dupa caz, instantei, sa dispuna ca masura provizorie, pe tot parcursul procesului penal, oprirea executarii lucrarilor.
(5) Persoanele care au beneficiat de subventie pentru construirea unei locuinte si pentru care s-a dispus masura prevazuta la alin. (1) lit. b) vor restitui subventiile primite, cu plata dobânzilor legale pentru perioada în care le-au folosit.
ART. 28 – (1) Prin derogare de la prevederile art. 27, constructiile executate fara autorizatie de construire pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului, al judetelor, oraselor sau comunelor, vor putea fi desfiintate pe cale administrativa de catre autoritatea administratiei publice locale competenta, fara sesizarea instantelor judecatoresti si pe cheltuiala contravenientului.
(2) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) consiliile locale comunale, orasenesti, municipale ori judetene, dupa caz, pot contracta efectuarea acestor servicii cu societati comerciale, în conditiile legii.
ART. 29 – Abrogat prin Legea nr. 453/2001.
ART. 291 – (1) Studiile de teren si documentatiile elaborate pentru realizarea investitiilor de orice fel, a elementelor de infrastructura, de gospodarie comunala, precum si a lucrarilor de amenajare a teritoriului si de urbanism – studii si proiecte de sistematizare elaborate înainte de 1990 la comanda fostelor comisii populare sau a altor institutii ale statului – sunt si ramân proprietate publica a judetului sau a municipiului Bucuresti;
(2) În întelesul prezentei legi, prin studiile si documentatiile mentionate la alin. (1) se întelege exemplarul martor compus din piese scrise: tema de proiectare, memorii generale si pe specialitati, breviare de calcul, avizele si acordurile obtinute, precum si piese desenate.
(3) Arhivele cuprinzând studiile si documentatiile mentionate la alin. (1), intrate, la constituire, în patrimoniul societatilor comerciale înfiintate pe structura fostelor unitati de proiectare judetene si din municipiul Bucuresti, se gestioneaza, potrivit legii, de catre consiliile judetene, respectiv de Primaria Municipiului Bucuresti.
(4) Inventarierea arhivelor se face de catre comisii constituite în acest scop prin hotarâri ale consiliilor judetene, respectiv ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(5) Refuzul inventarierii si/sau al predarii studiilor si documentatiilor se sanctioneaza potrivit prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile ulterioare.
(6) În situatia refuzului predarii arhivelor, consiliile judetene si/sau Primaria Municipiului Bucuresti, dupa caz, se vor adresa instantelor judecatoresti, care vor solutiona cererile în procedura de urgenta, potrivit legii. Actiunea în instanta este scutita de taxa de timbru.
(7) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la arhivele cuprinzând documentatiile prevazute la alin. (1), precum si la documentatiile de urbanism elaborate ulterior acestora si gestionate de administratiile publice locale, în vederea întocmirii documentatiilor de
executie, se stabileste prin hotarâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al
Municipiului Bucuresti.
ART. 30 – (1) În conditiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contraventie se face cu indicarea locului, datei si orei constatarii, în conformitate cu dispozitiile art. 26.
(2) Împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânarii sau comunicarii acestuia. Plângerea suspenda executarea sanctiunii amenzii, dar nu suspenda masura de oprire a executarii lucrarilor, dispusa odata cu aplicarea sanctiunii contraventionale, în conditiile art. 25 alin. (1) si 241 alin (2).
(3) În masura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia dispozitiilor art. 28 si 29.
CAP. 4 – Dispozitii finale si tranzitorii
ART. 31 – Persoanele fizice si juridice, care beneficiaza de teren în conditiile prezentei legi, sunt obligate sa solicite emiterea autorizatiei de construire si sa înceapa constructia în termen de cel mult un an de la data obtinerii actului de concesionare a terenului.
În caz de încalcare a obligatiei prevazute la alin. 1 concesionarea îsi pierde valabilitatea.
ART. 32 – (1) Persoanele fizice si juridice care realizeaza lucrari de constructii în conditiile prezentei legi au obligatia de a executa integral lucrarile la termenul prevazut în autorizatie.
(2) Lucrarile de constructii autorizate se considera finalizate daca s-au realizat toate elementele prevazute în autorizatie si daca s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor, în conditiile legii, emiterea autorizatiei de functionare fiind conditionata de existenta procesului-verbal de receptie. Efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor este obligatorie si în situatia realizarii lucrarilor în regie proprie.
(3) La terminarea lucrarilor, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia sa regularizeze taxa pentru autorizatia de construire, potrivit legii.
(4) Odata cu regularizarea taxei prevazute la alin. (3), beneficiarii autorizatiei de construire vor regulariza si celelalte cote prevazute de lege.
(4) Constructiile executate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata receptia la terminarea lucrarilor, potrivit legii, nu se considera finalizate si nu pot fi intabulate în cartea funciara. În aceasta situatie se aplica în continuare sanctiunile prevazute prin prezenta lege.
ART. 321 – (1) Sunt de utilitate publica lucrarile privind constructiile care nu mai pot fi finalizate conform prevederilor autorizatiei de construire, inclusiv terenurile aferente acestora.
(2) În vederea realizarii lucrarilor prevazute la alin. (1), autoritatea administratiei publice locale pe teritoriul careia se afla constructiile va aplica prevederile Lsegii nr. 33/1994 parivind exproprierea pentru utilitate publica, iar imobilele pot fi trecute din proprietatea publica în proprietatea privata si valorificate, în conditiile legii.
ART. 33 – Toate constructiile proprietate particulara, realizate în conditiile prezentei legi, se declara, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora, dupa terminarea lor completa si nu mai târziu de 15 zile de la data expirarii termenului prevazut în autorizatia de construire.
ART. 34 – În cazul când într-o cladire se realizeaza mai multe apartamente si suprafete locative cu alta destinatie, proprietarii acestora dobândesc si o cota-parte de proprietate asupra tuturor partilor de constructie si instalatii, precum si asupra tuturor dotarilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situata proprietatea lor.
O data cu dreptul de proprietate asupra constructiilor, în situatia celor realizate în cladiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobândeste si o cota-parte din dreptul de concesiune asupra terenului apartinând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.
Cotele-parti prevazute la alineatele precedente se determina proportional cu suprafata construita a locuintelor, a caselor de vacanta ori a suprafetelor cu alta destinatie din cladire, dupa caz.
ART. 35 – Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de înstrainare a constructiei pentru a carei realizare acesta a fost constituit. În aceleasi conditii se transmite si autorizatia de construire.
ART. 351 – (1) Autorizatia de construire pentru lucrarile de interventie în scopul asigurarii cerintelor de rezistenta, stabilitate si siguranta în exploatare a constructiilor asupra carora au intervenit factori distructivi de origine naturala sau umana se emite pentru consolidarea întregii constructii.
(2) Emiterea autorizatiei de construire în vederea executarii lucrarilor de interventie pentru consolidarea constructiilor cu destinatia de locuinte, a monumentelor istorice înscrise în listele oficiale, indiferent de proprietar, cu exceptia celor în care se desfasoara activitati comerciale, precum si a lacasurilor de cult este scutita de taxa de autorizare.
ART. 36 – Autorizarea constructiilor cu caracter militar se face în conditiile stabilite de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei împreuna cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale interesate.”
ART. 361 – (1) În conditiile prezentei legi, în vederea realizarii unui cadru legislativ unitar privind autorizarea lucrarilor de constructii, toate reglementarile tehnice – norme, normative, instructiuni -, cu aplicabilitate în domeniul constructiilor si urbanismului, elaborate de ministere si de alte organe centrale, se transmit în mod obligatoriu spre avizare Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(2) Ministerele si celelalte organe centrale care au elaborat reglementari tehnice, potrivit prevederilor alin. (1), au obligatia de a le transmite Ministerului Transporturilor Constructiilor si Turismului, în vederea avizarii în termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi, sub sanctiunea încetarii aplicabilitatii acestora.
ART. 37 – Se abroga prin Legea nr. 401/2003.
ART. 371 – (1) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi, consiliile judetene, Consiliul
General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale, municipale si orasenesti si ale
sectoarelor Municipiului Bucuresti vor organiza, în cadrul aparatului propriu, structuri de specialitate pentru îndeplinirea atributiilor aflate în responsabilitatea arhitectului-sef, functionar public cu functie de conducere, seful compartimentului/structurii de specialitate, cu atributii în domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii executarii lucrarilor de constructii, si pentru:
a) avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism, precum si eliberarea certificatelor de urbanism;
b) obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, necesare în vederea emiterii acordului unic;
c) întocmirea si eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare;
d) organizarea si exercitarea controlului propriu privind disciplina în constructii.
(2) Consiliul local al comunei poate oprganiza structuri de specialitate la nivelul aparatului propriu, în conditiile prevazute la alin. (1), în baza unei hotarâri adoptate în acest sens.
(3) Structurile de specialitate constituite în cadrul consiliilor judetene acorda asistenta tehnica de specialitate, analizeaza si avizeaza documentatiile depuse pentru certificatele de urbanism si autorizatiile de construire din competenta de emitere a primarilor comunelor care nu au constituite structuri de specialitate, în conditiile prevederilor alin. (2) si ale art. 4 alin. (1) lit. d), la cererea acestora.
(4) În cazul în care, din cauza lipsei de specialisti, nu se pot constitui structurile de specialitate prevazute la alin. (1), la nivelul oraselor sau al municipiilor se vor aplica în mod corespunzator prevederile alin. (3).
(5) Functia de arhitect-sef, prevazuta la alin. (1), se înscrie în nomenclatorul functiilor de conducere din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si locale si se echivaleaza dupa cum urmeaza:
a) sef de departament sau director general, pentru arhitectul-sef al Municipiului Bucuresti, respectiv pentru arhitectul-sef al judetului, arhitetii-sefi ai municipiilor, precum si ai sectoarelor Municipiului Bucuresti;
b) sef serviciu, pentru arhitectii – sefi ai oraselor;
c) sef birou, pentru persoanele cu responsabilitate în domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului si al autorizarii executarii lucrarilor de constructii din cadrul primariilor de comuna, sefi ai structurilor de specialitate organizate la nivelul acestora, în conditiile prevazute la alin. (2).
(6) Pentru constituirea bancii de date toti posesorii de retele tehnico-edilitare supra si subterane sunt obligati ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sa transmita administratiei publice judetene si a municipiului Bucuresti planurile cadastrale cuprinzând traseele retelelor existente pe teritoriul judetului si al localitatilor, respectiv al municipiului Bucuresti.
ART. 372 – Prin hotarâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se constituie Comisia Interministeriala pentru Zone Construite Protejate, pentru emiterea avizului comun al Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prevazut la art. 7 alin. (1) lit. a) si la art. 12 lit. f).
ART. 38 – Se abroga prin Legea nr. 401/2003
ART. 381 – Anexa nr. 1 privind continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii si anexa nr. 2 privind definirea unor termeni de specialitate utilizati în cuprinsul legii fac parte integranta din prezenta lege.
ART. 39 – (1) Pe data intrarii în vigoare a Legii nr. 50/1991, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte si vânzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie, publicata în Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, Hotarârea Consiliului de Ministri nr. 880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea masurilor de executare a dispozitiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte, vânzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case de odihna proprietate personala, publicata în Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr.
144/1958 privind reglementarea eliberarii autorizatiilor de construire, reparare si desfiintare a constructiilor, precum si a celor referitoare la înstrainarile si împartelile terenurilor cu sau fara constructii, publicat în Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea amplasarii constructiilor, precum si a trecerii în proprietatea statului a terenurilor si constructiilor necesare efectuarii unor lucrari sau unor actiuni de interes de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotarârea Consiliului de Ministri nr. 2.490/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind amplasarea si autorizarea Constructii, repararii si desfiintarii constructiilor si a altor lucrari, publicata în Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie 1969, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.
(2) Prevederile Legii nr. 453/2001, intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
(3) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a Legii nr. 453/2001, Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale si ale administratiei publice centrale de specialitate, va emite normele metodologice de aplicare a legii.
(4) Normele metodologice se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5) Pe data intrarii în vigoare a Legii nr. 453/2001 se abroga: anexa la Legea nr. 50/1991, republicata, art. 8 alin. 5 si pct. 8 lit. j) dinanexa nr. II la Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000, precum si referirile la obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrarile de constructii-montaj din cuprinsul legii, din actele de aplicare a acesteia, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.
(6) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie
1997, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va
republica, dându-se textelor o noua numerotare.
(7) Legea nr. 401/2003 intra în vigoare la 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al
României (27.10.2003).
ANEXA 1
CONTINUTUL-CADRU
al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se elaboreaza de proiectanti autorizati, persoane fizice sau juridice, în conditiile prevederilor art. 6^2 din prezenta lege, si este extras din proiectul tehnic întocmit conform prevederilor legale în vigoare, în concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta.
Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se întocmeste pentru:
– autorizarea executarii lucrarilor de construire – P.A.C.;
– autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare – P.A.D.;
– autorizarea executarii organizarii lucrarilor – P.O.E.
Continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii cuprinde opisul pieselor scrise si desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.
În situatii cu totul exceptionale, în functie de complexitatea investitiei supuse autorizarii, structurile de specialitate constituite potrivit prezentei legi vor putea cere prin certificatul de urbanism si alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentara, care sa fie cuprinse în cadrul Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii – P.A.C./P.A.D.
A. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – P.A.C. I. Piese scrise
1. Lista si semnaturile proiectantilor
Se completeaza cu numele în clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale:
Descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii, facându-se referiri la:
– amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;
– clima si fenomenele naturale specifice;
– geologia si seismicitatea;
– categoria de importanta a obiectivului
2.2. Memorii pe specialitati
Descrierea lucrarilor de:
– arhitectura;
– structura;
– instalatii;
– dotari si instalatii tehnologice, dupa caz;
– amenajari exterioare si sistematizare verticala
2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi în anexa la cererea pentru autorizare:
– suprafetele – construita desfasurata, construita la sol si utila;
– înaltimile cladirilor si numarul de niveluri;
– volumul constructiilor;
– procentul de ocupare a terenului – P.O.T.;
– coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.
2.4. Devizul general al lucrarilor, întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare
2.5. Anexe la memoriu
2.5.1. Studiul geotehnic
2.5.2. Referatele de verificare a proiectului, în conformitate cu legislatia în vigoare privind calitatea în constructii, întocmite de verificatori atestati de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si agreati de investitor
2.5.3. Fise tehnice necesare obtinerii avizelor în vederea emiterii acordului unic din competenta emitentului autorizatiei, potrivit legii, cerute prin certificatul de urbanism;
2.5.4. Documentatiile specifice necesare pentru obtinerea, prin grija emitentului autorizatiei, a avizelor si acordurilor privind prevenirea si stingerea incendiilor, aparararea civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei.
2.5.5. Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investitiei, obtinute în prealabil de solicitant – avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informatii, al altor organisme ale administratiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, dupa caz, conform reglementarilor legale în vigoare
2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale în vigoare, exprimat în forma autentica, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau în imediata lor vecinatate – si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora -, pentru lucrari de constructii
necesare în vederea schimbarii destinatiei în cladiri existente, precum si în cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decât cea a cladirilor învecinate
II. Piese desenate
1. Planuri generale
1.1. Plan de încadrare în teritoriu
– plansa pe suport topografic vizata de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, întocmita la scarile: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz
1.2. Plan de situatie
– privind amplasarea obiectivelor investitiei – plansa pe suport topografic vizata de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, întocmita la scarile: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:
– parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisa prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si înaltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare;
– amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi;
– cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele +/- 0,00; cote de nivel;
distante de amplasare, axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);
– denumirile si destinatiile fiecarui corp de constructie;
– sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;
– accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute
1.3. Planul privind constructiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, în special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor – radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500.
În cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, în special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.
2. Planse pe specialitati
2.1. Arhitectura
Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:
– planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor;
– planurile acoperisurilor – terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa învelitorile;
– sectiuni caracteristice – în special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -, care sa cuprinda cota +/- 0,00, cotele tuturor nivelurilor, înaltimile determinante ale acoperisului – cotele la coama si la cornise -, fundatiile cladirilor învecinate la care se alatura constructiile proiectate;
– toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;
– în situatia integrarii constructiilor într-un front existent, se va prezenta si desfasurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora în tesutul urban existent.
2.2. Structura
2.2.1. Planul fundatiilor
Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:
– modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;
– masurile de protejare a fundatiilor cladirilor învecinate, la care se alatura constructiile proiectate.
2.2.2. Detalii de fundatii
2.2.3. Proiect de structura complet
Se prezinta pentru constructii cu mai multe subsoluri si cel putin 10 niveluri.
2.3. Instalatii
2.3.1. Schemele instalatiilor
Se prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.
2.4. Dotari si instalatii tehnologice
În situatia în care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:
2.4.1. Desene de ansamblu
2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic
Fiecare plansa prezentata în cadrul Sectiunii II – PIESE DESENATE va avea în partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de înmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.
B. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare – P.A.D. I. Piese scrise
1. Lista si semnaturile proiectantilor
Se completeaza cu numele în clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.
2. Memoriu
2.1. Date generale
Descrierea constructiei care urmeaza sa fie desfiintata:
– scurt istoric: anul edificarii, mesteri cunoscuti, alte date caracteristice;
– descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;
– mentionarea si descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaza a se preleva;
– fotografii color – format 9 x 12 cm – ale tuturor fatadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfasurari rezultate din asamblarea mai multor fotografii;
– descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare
2.2. Fise tehnice cuprinzând elementele de aviz necesare emiterii acordului unic obtinute prin grija emitentului autorizatiei si cerute prin certificatul de urbanism
II. Piese desenate
1. Plan de încadrare în teritoriu
– plansa pe suport topografic vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, întocmita la scarile: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz
2. Plan de situatie a imobilelor
– plansa pe suport topografic vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, întocmita la scarile: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:
– parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism;
– amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine sau se vor desfiinta;
– modul de amenajare a terenului dupa desfiintarea constructiilor;
– sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;
– plantatiile existente si care se mentin dupa desfiintare
Pe plansa se vor indica în mod distinct elementele existente, cele care se desfiinteaza si cele propuse
– plan de situatie, constructii noi sau umpluturi de pamânt, plantatii etc., dupa caz.
3. Planul privind constructiile subterane
Va cuprinde amplasarea acestora, în special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor – radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500.
În cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii, în special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.
4. Releveul constructiilor care urmeaza sa fie desfiintate
Plansele se vor redacta la o scara convenabila – 1:100 sau 1:50 -, care sa permita evidentierea spatiilor si a functiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafetelor si a materialelor existente:
– planurile tuturor nivelurilor si planul acoperisului;
– principalele sectiuni: transversala, longitudinala, alte sectiuni caracteristice, dupa caz;
– toate fatadele.
În situatia în care desfiintarea necesita operatiuni tehnice complexe, se va prezenta si proiectul de organizare a lucrarilor.
Fiecare plansa prezentata în cadrul sectiunii II „Piese desenate” va avea în partea dreapta jos un cartus care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de înmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.
C. Proiectul de organizare a executiei lucrarilor – P.O.E.
Proiectul de organizare a executiei lucrarilor – P.O.E. – este necesar în toate cazurile în care se realizeaza o investitie. În situatia în care acesta nu se prezinta împreuna cu proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, se va obtine o autorizatie de construire separata de cea pentru investitia propriu-zisa.
Proiectul de organizare a executiei lucrarilor trebuie sa cuprinda descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare în vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, atât pe terenul aferent investitiei, cât si pe spatiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dupa cum urmeaza:
I. Piese scrise
1. Lista si semnaturile proiectantilor
Se completeaza cu numele în clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.
2. Memoriu
Acesta va cuprinde:
– descrierea lucrarilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a constructiilor, amenajarilor si depozitelor de materiale;
– asigurarea si procurarea de materiale si echipamente;
– asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati urbane din zona amplasamentului;
– precizari cu privire la accese si împrejmuiri;
– precizari privind protectia muncii.
Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitatile urbane din zona, necesare în vederea obtinerii acordului unic, se vor prezenta în cadrul Fiselor tehnice întocmite în Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii – P.A.C. sau P.A.D., dupa caz.
II. Piese desenate
Plan general
a) la lucrarile de mai mare amploare se redacteaza o plansa realizata conform planului de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei, cuprinzând amplasamentul investitiei si toate amenajarile si constructiile provizorii necesare realizarii acesteia;
b) la lucrarile de mai mica amploare elementele de organizare a executiei lucrarilor vor putea fi prezentate si în planul de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
Fiecare plansa prezentata în cadrul Sectiunii II PIESE DESENATE va avea în partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de înmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.
ANEXA 2
DEFINIREA
unor termeni de specialitate utilizati în cuprinsul legii
– Acord unic
Documentul cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea si emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, întocmit în baza concluziilor si propunerilor rezultate ca urmare a examinarii si a aprobarii documentatiilor tehnice depuse în vederea autorizarii, însumând conditiile si recomandarile formulate prin:
a) avizele si acordurile pentru utilitati urbane privind racordarea obiectivului si a organizarii executiei lucrarilor la retelele de utilitati urbane (apa/canal, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicatii, salubritate, transport urban);
b) avizele si acordurile specifice privind prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, protectia mediului si a sanatatii populatiei;
Acordul unic se elaboreaza de structurile de specialitate constituite sub autoritatea administratiei publice locale, în conditiile prevederilor art. 41 alin. (1).
Autorizatia de construire/desfiintare
Actul de autoritate al administratiei publice locale – consilii judetene si consilii locale municipale, orasenesti si comunale -, pe baza caruia se pot realiza lucrari de constructii
Procedura de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare este reglementata prin prezenta lege si prin normele metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
Anexe gospodaresti
Constructiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite sa adaposteasca activitati specifice, complementare functiunii de locuire, care, prin amplasarea în vecinatatea locuintei, alcatuiesc împreuna cu aceasta o unitate functionala distincta
În categoria anexelor gospodaresti, de regula în mediul rural, sunt cuprinse: bucatarii de vara, grajduri pentru animale mari, patule, magazii, depozite si alte asemenea. În mod similar sunt asimilabile notiunii de anexe gospodaresti si garajele, serele, piscinele si altele asemenea.
Anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole
Constructiile situate în zone izolate în extravilan si îndepartate de localitatea de resedinta a lucratorilor agricoli, menite sa adaposteasca masini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum si spatii pentru cazare temporara pe timpul campaniilor agricole
Avizare/aprobare
Avizare – procedura de analiza si de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, având ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii
– extras din proiectul tehnic (P.Th.) pe baza caruia se vor executa lucrarile.
Avizarea se concretizeaza printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.
Aprobare – optiunea forului deliberativ al autoritatii competente de însusire a propunerilor din documentatiile prezentate si sustinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se confera documentatiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizarii programelor de dezvoltare teritoriala si urbanistica, precum si al autorizarii lucrarilor de executie a obiectivelor de investitii.
Cladiri de importanta redusa
Constructiile cu functii obisnuite, cu un grad de risc scazut, care afecteaza un numar redus de oameni:
a) cladiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente, inclusiv anexele gospodaresti ale acestora;
b) cladiri pentru învatamânt, cu cel mult 4 unitati functionale;
c) dispensare comunale fara stationar;
d) sedii administrative în mediul rural: primarii, posturi de politie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii postale si altele asemenea;
e) cladiri pentru comert si alimentatie publica, cu o suprafata de pâna la 200 mp si cu deschideri pâna la 6 m;
f) hale si ateliere pentru activitati mestesugaresti care nu genereaza vibratii, cu o suprafata de pâna la 200 mp si deschideri pâna la 6 m;
g) dependinte si anexe gospodaresti: garaje, bucatarii de vara, grajduri, suri si altele asemenea;
h) constructii cu caracter provizoriu.
Constructiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul functiunii adapostite ori datorita cerintelor urbanistice impuse de autoritatea publica, au o durata de existenta limitata, precizata si prin autorizatia de construire
De regula, constructiile cu caracter provizoriu se realizeaza din materiale si alcatuiri care permit demontarea rapida în vederea aducerii terenului la starea initiala (confectii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) si sunt de dimensiuni reduse. Din categoria constructiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe caile si în spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. În sensul prezentei legi realizarea constructiilor provizorii se autorizeaza în aceleasi conditii în care se autorizeaza constructiile definitive.
Constructii speciale
Constructiile cu caracter militar care se autorizeaza în conditiile prevazute la art. 36
Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism
Ansamblurile de documente scrise si desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizeaza situatia existenta si se stabilesc obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare pe o perioada determinata
Structura documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism cuprinde:
a) planurile de amenajare a teritoriului;
b) planurile urbanistice;
c) regulamentele locale de urbanism.
Definirea si continutul-cadru al documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se fac prin legea amenajarii teritoriului si urbanismului.
Drept de executie a lucrarilor de constructii
Dreptul real sau, dupa caz, dreptul de creanta privind imobilul, care ofera titularului dreptul de a obtine, potrivit legii, autorizatia de construire sau de desfiintare. Dovada dreptului asupra imobilului se face prin actul, denumit titlu, prin care acesta atesta dreptul de proprietate (precum si contractul de vânzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificatul de mostenitor, actul administrativ de restituire, hotarâre judecatoreasca ) sau prin contract de concesiune, contract de cesiune, contract de comodat. Emiterea autorizatiei de construire în baza unui contract de închiriere se poate face numai pentru constructii cu caracter provizoriu si cu acordul expres al proprietarului de drept.
Firma
Elementul constructiv aplicabil pe cladire sau independent, pe care se inscriptioneaza date de identificare a unei institutii publice, societati comerciale, fundatii, denumirea comerciala, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoana fizica sau juridica îsi exercita activitatea într- o cladire sau într-o incinta.
Instalatii aferente constructiilor
Totalitatea conductelor si echipamentelor care asigura utilitatile necesare functionarii constructiilor, situate în interiorul limitei de proprietate, de la bransament/racord (inclusiv) la utilizatori, indiferent daca acestea sunt sau nu încorporate în constructie. Instalatiile aferente constructiilor se autorizeaza împreuna cu acestea sau, dupa caz, separat.
Intravilanul localitatii
Teritoriul care constituie o localitate se determina prin Planul urbanistic general (PUG), si cuprinde ansamblul terenurilor de orice fel,cu/fara constructii, organizate si delimitate ca trupuri independente, plantate, aflate permanent sub ape, aflate în circuitul agricol sau având o alta destinatie, înauntrul caruia este permisa realizarea de constructii, în conditiile legii.
Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea în extravilan numai pe baza de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrându-se ulterior în Planul general urbanistic (PUG) al localitatii.
Extravilanul localitatii
Teritoriul cuprins între limita intravilanului si limita administrativ – teritoriala a unitatii de baza (municipiu, oras, comuna), înauntrul caruia autorizarea executarii lucrarilor de constructii este restrictionata, în conditiile prezentei legi.
Împrejmuiri
Constructiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafete, arii sau parcele asupra carora exista forme de proprietate, executate pentru protectie împotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale – beton, caramida, piatra, lemn, metal, inclusiv sârma ghimpata întinsa pe bulumaci -, ori prin plantatii specifice.
Lucrari de constructii
Operatiunile specifice prin care:
– se realizeaza constructii de orice fel – civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane si aeriene, cai de comunicatii, lucrari ingineresti, de arta etc.;
– se desfiinteaza astfel de constructii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc. Lucrari de modificare
Lucrari de interventii asupra elementelor constructive, structurale, si/sau nestructurale, având ca efect modificarea (totala sau în parte) a acestora, privind:
• modificarea planimetriei interioare sau exterioare,
• modificarea volumetriei.
În toate cazurile este necesara emiterea unei autorizatii de construire, cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în constructii pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire.
Lucrari specifice la caile de comunicatie, care nu necesita autorizatie de construire
Lucrarile de întretinere care nu necesita proiect si deviz general, constând dintr-un complex de lucrari care se executa în mod permanent, în vederea mentinerii constructiilor-instalatiilor în conditii tehnice corespunzatoare desfasurarii continue, confortabile si în deplina siguranta a circulatiei, la nivelul traficului maxim
Mobilier urban
Elementele functionale si/sau decorative amplasate în spatiile publice care, prin alcatuire, aspect, amplasare, confera personalitate aparte zonei sau localitatii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate constructiilor daca amplasarea lor se face prin legare constructiva la sol (fundatii platforme de beton, racorduri la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice), necesitând emiterea autorizatiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, banci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice si altele asemenea.
Parcelare
Operatiunea de proiectare urbanistica prin care se determina divizarea uneia sau mai multor proprietati funciare distincte, destinate construirii, în scopul atribuirii, concesionarii sau vânzarii loturilor rezultate
Proiect tehnic (P.Th.)
Documentatia – piese scrise si desenate -, care cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a obiectivului de investitii si pe baza careia se executa lucrarile autorizate
Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, necesar emiterii autorizatiei de construire, este extras din Proiectul Tehnic (P.Th.) si se elaboreaza în conditiile prevederilor prezentei legi si în conformitate cu continutul-cadru cuprins în anexa nr. 1.
Receptia lucrarilor
Receptia lucrarilor constituie o componenta a sistemului calitatii în constructii si este actul prin care se certifica finalizarea lucrarilor executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic si cu detaliile de executie.
Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si de instalatii se efectueaza atât la lucrari noi, cât si la interventii în timp asupra constructiilor existente, conform legii. Receptia lucrarilor de constructii se realizeaza în doua etape, potrivit prevederilor legale în vigoare, dupa cum urmeaza:
– receptia la terminarea lucrarilor;
– receptia finala. Schimbare de destinatie
În întelesul prevederilor art. 3, este necesara emiterea unei autorizatii de construire si/sau desfiintare, dupa caz, numai în situatia în care pentru realizarea schimbarii de destinatie a spatiilor sunt necesare lucrari de constructii pentru care legea prevede emiterea autorizatiei de construire.
Zone protejate
Teritoriile delimitate geografic, în cuprinsul carora se afla elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebita. În raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt:
a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea si punerea în valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebita;
b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea si punerea în valoare a patrimoniului construit, cu valoare istorica, culturala sau memorialistica deosebita.