Contact WhatsApp

OBLIGATIVITATE DIRIGINTE DE SANTIER – MEDIU RURAL

In urma cu cateva zile, in Parlament, au fost adoptate cateva modificari ale legii 10 / 1995 modificata si completata ulterior, printre care si cea referitoare la obligativitatea contractarii unui diriginte de santier pentru constructii Parter + etaj / mansarda sau cu regim de inaltime mai mare in mediul rural. Aceste prevederi urmeaza sa fie promulgate de Presedintele Romaniei si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, devenind obligatorii, cu titlu de lege. Conform acestor prevederi, contractarea unui diriginte de santier pentru constructii in mediu rual devine oblogatorie, si anume :

PREVEDERI NOI – LEGE 10

Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 2. – (1) Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor si instalatiilor aferente acestora, denumite in continuare constructii, in etapele de proiectare, executie si receptie a constructiilor, precum si in etapele de exploatare si interventii la constructiile existente si de postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate, destinatie, categorie si clasa de importanta sau sursa de finantare, in scopul protejarii vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului inconjurator. (2) Instalatiile prevazute la alin. (1) cuprind instalatiile electrice, sanitare, termice, de gaze, de ventilatie, de climatizare/conditionare aer, de alimentare cu apa si de canalizare, exclusiv instalatiile, utilajele si echipamentele tehnologice din interiorul sau exteriorul constructiilor.

Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 20
(1) Controlul de stat al calitatii in constructii cuprinde inspectii la investitori, la unitatile de proiectare, de executie, de exploatare si de postutilizare a constructiilor, privind existenta si respectarea sistemului calitatii in constructii.
(2) Controlul de stat al calitatii in constructii se exercita de catre Inspectoratul de Stat in Constructii -I.S.C., care raspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), nu se supun controlului de stat al calitatii in constructii, exercitat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii -I.S.C.,locuintele unifamiliale parter si anexele gospodaresti din proprietatea persoanelor fizice, situate in mediul rural si in satele apartinatoare municipiilor si oraselor, precum si constructiile provizorii si lucrarile care se pot executa fara autorizatie deconstruire, potrivit legii. 

SITE OFICIAL CAMERA DEPUTATILOR

PREVEDERI ANTERIOARE ( VECHI ) DIN LEGEA 10 / 1995

Art. 2
Prevederile prezentei legi se aplica constructiilor de orice categorie siinstalatiilor aferente acestora – indiferent de forma de proprietate saudestinatie – denumite in continuare constructii, precum si lucrarilor demodernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii aleacestora. Sunt exceptate cladirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj sianexele gospodaresti situate in mediul rural si in satele ce apartin oraselor,precum si constructiile provizorii.

Art. 20
Controlul de stat al calitatii in constructii cuprinde inspectii la investitori, launitatile de proiectare, de executie, de exploatare si de postutilizare aconstructiilor, privind existenta si respectarea sistemului calitatii inconstructii.Controlul de stat al calitatii in constructii se exercita de catre Inspectia destat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, care raspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor.